With the following data protection declaration, we would like to inform you about the types of your personal data (hereinafter also referred to as “data” for short) that we process, for what purposes and to what extent. The data protection declaration applies to all processing of personal data carried out by us, both as part of the provision of our services and, in particular, on our websites, in mobile applications and within external online presences, such as our social media profiles (hereinafter collectively referred to as the “Online Offer”). We process your personal data on the basis of Article 5 of the Law of Georgia on Personal Data Protection and Article 6 of the EU GDPR.

Verantwoordelijk

SilkRoot LLC
Autonomous Republic of Adjara
Georgia

Emailadres
SECURE@ silkroot.io

International Calls
+44 20 4571 8261

www.silkroot.io

 

Law of Georgia on Personal Data Protection

The legal basis for the processing of the data, if the user has given his consent, is Art. 5 of the Georgian Personal Data Protection Act

You have the right to request confirmation as to whether data concerning you is being processed and to obtain information about such data, as well as further information and copy of the data in accordance with Art. 15 of the Georgian Personal Data Protection Act.

You have the right, in accordance with Art. 15 of the Georgian Personal Data Protection Act, to request that the data concerning you be completed or that inaccurate data concerning you be corrected.

In accordance with Art. 15 of the Georgian Personal Data Protection Act, you have the right to request that data concerning you be deleted without undue delay to request restriction of the processing of the data.

You have the right to object to the processing in accordance with Art. 25 of the Georgian Personal Data Protection Act.

You also have the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority pursuant to Art. 26 of the Georgian Personal Data Protection Act.

 

EU GDPR

Overzicht van de verwerkingsactiviteiten

In het volgende overzicht wordt een overzicht gegeven van de soorten verwerkte gegevens en de doeleinden van hun verwerking, en wordt verwezen naar de betrokkenen.

Soorten verwerkte gegevens

 • Inventarisatie gegevens
 • Betalingsgegevens
 • Contact gegevens
 • Inhoud gegevens
 • Contract gegevens
 • Gebruiksgegevens
 • Meta/communicatiegegevens

Categorieën van betrokkenen

 • Klanten
 • Belanghebbende partijen
 • Communicatiepartners
 • Gebruikers
 • Zakelijke en contractuele partners
 • Leerlingen/ studenten/ deelnemers

Doeleinden van de verwerking

 • Verlenen van contractuele diensten en klantenservice.
 • Contactverzoeken en communicatie.
 • Veiligheidsmaatregelen.
 • Bereik meting.
 • Kantoor en organisatorische procedures.
 • Remarketing.
 • Conversie meting.
 • Affiliate tracking.
 • Beheer en beantwoording van verzoeken om inlichtingen.
 • Feedback.
 • Marketing.
 • Profielen met informatie over de gebruiker.
 • Publiek opbouwen.
 • Het aanbieden van ons online-aanbod en de gebruiksvriendelijkheid.

Relevante rechtsgrondslagen

Hieronder vindt u een overzicht van de rechtsgrondslagen van de DSGVO, op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken. Wij wijzen u erop dat naast de bepalingen van de GDPR ook nationale gegevensbeschermingsvoorschriften van toepassing kunnen zijn in het land waar u of wij woonachtig of gevestigd zijn. Mochten in individuele gevallen bovendien specifiekere rechtsgrondslagen relevant zijn, dan zullen wij u daarover informeren in de verklaring inzake gegevensbescherming.

 • Toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO) - De betrokkene heeft zijn toestemming gegeven voor de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor een bepaald doel of bepaalde doelen.
 • Uitvoering van een contract en precontractuele verzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO) - De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene worden uitgevoerd.
 • Wettelijke verplichting (Art. 6 (1) p. 1 lit. c. DSGVO) - Verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is.
 • Rechtmatige belangen (art. 6 (1) p. 1 lit. f. DSGVO) - De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, tenzij deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van de persoonsgegevens nopen.

Veiligheidsmaatregelen

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen overeenkomstig de wet, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de omstandigheden en de doeleinden van de verwerking, alsook met de verschillende waarschijnlijkheden van het optreden en de omvang van de dreiging voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, teneinde een beschermingsniveau te waarborgen dat in verhouding staat tot het risico.

De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van gegevens door controle van de fysieke en elektronische toegang tot de gegevens, alsmede van de toegang tot, de invoer van, de openbaarmaking van, de waarborging van de beschikbaarheid van en de scheiding tussen de gegevens. Voorts hebben wij procedures vastgesteld om de uitoefening van de rechten van de betrokkenen, het wissen van gegevens en reacties op gegevenscompromittering te waarborgen. Voorts houden wij bij de ontwikkeling of selectie van hardware, software en procedures reeds rekening met de bescherming van persoonsgegevens overeenkomstig het beginsel van gegevensbescherming, via het ontwerp van de technologie en via gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen.

SSL-versleuteling (https): Ter bescherming van uw gegevens die via ons online-aanbod worden verzonden, maken wij gebruik van SSL-versleuteling. U herkent dergelijke versleutelde verbindingen aan het voorvoegsel https:// in de adresbalk van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens

In het kader van onze verwerking van persoonsgegevens kan het gebeuren dat de gegevens worden doorgegeven aan of bekendgemaakt aan andere organen, ondernemingen, juridisch zelfstandige organisatorische eenheden of personen. De ontvangers van deze gegevens kunnen bijvoorbeeld dienstverleners zijn die belast zijn met IT-taken of aanbieders van diensten en inhoud die in een website geïntegreerd zijn. In dergelijke gevallen houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en sluiten wij met name passende contracten of overeenkomsten ter bescherming van uw gegevens met de ontvangers van uw gegevens.

Doorgifte van gegevens binnen de organisatie: Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten binnen onze organisatie of hen toegang verlenen tot dergelijke gegevens. Wanneer deze doorgifte voor administratieve doeleinden geschiedt, is de doorgifte van gegevens gebaseerd op onze legitieme zakelijke en operationele belangen of geschiedt de doorgifte wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen of wanneer wij de toestemming van de betrokkenen of wettelijke toestemming hebben.

Verwerking van gegevens in derde landen

Indien wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER)) of de verwerking plaatsvindt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de bekendmaking of overdracht van gegevens aan andere personen, entiteiten of bedrijven, zal dit alleen gebeuren in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Behoudens uitdrukkelijke toestemming of contractueel of wettelijk verplichte doorgifte verwerken of laten wij gegevens alleen verwerken in derde landen met een erkend niveau van gegevensbescherming, contractuele verplichting door middel van zogenaamde standaardbeschermingsclausules van de EU-Commissie, in aanwezigheid van certificeringen of bindende interne voorschriften inzake gegevensbescherming (art. 44 tot 49 DSGVO, informatiepagina van de EU-Commissie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Verwijdering van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden overeenkomstig de wettelijke voorschriften gewist zodra de voor de verwerking toegestane toestemming wordt ingetrokken of andere toestemmingen niet meer van toepassing zijn (bv. indien het doel van de verwerking van deze gegevens niet meer van toepassing is of de gegevens voor het doel niet meer nodig zijn).

Indien de gegevens niet worden gewist omdat zij nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan tot die doeleinden beperkt. D.w.z. dat de gegevens worden afgeschermd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard of waarvan de opslag noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon.

Onze kennisgevingen inzake gegevensbescherming kunnen ook nadere informatie bevatten over het bewaren en verwijderen van gegevens, die voorrang heeft bij de respectieve verwerkingen.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden, of andere geheugennotities, die informatie opslaan op eindapparaten en informatie lezen van de eindapparaten. Bijvoorbeeld om de aanmeldingsstatus in een gebruikersaccount, de inhoud van een winkelwagentje in een e-shop, de geraadpleegde inhoud of gebruikte functies van een online-aanbod op te slaan. Cookies kunnen voorts voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld ten behoeve van functionaliteit, veiligheid en comfort van online-aanbiedingen, alsmede voor het maken van analyses van bezoekersstromen.

Notities over toestemming: Wij gebruiken cookies in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Daarom vragen wij vooraf toestemming aan de gebruikers, behalve wanneer dit niet wettelijk verplicht is. Toestemming is in het bijzonder niet vereist, wanneer het opslaan en uitlezen van informatie, inclusief cookies, absoluut noodzakelijk is om de gebruiker een telemediadienst (d.w.z. ons online-aanbod) te leveren, waar hij uitdrukkelijk om heeft verzocht. De herroepbare toestemming wordt duidelijk aan de gebruikers meegedeeld en bevat de informatie over het desbetreffende cookiegebruik.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming: de rechtsgrondslag op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming op basis waarvan wij persoonsgegevens van gebruikers verwerken met behulp van cookies, is afhankelijk van de vraag of wij gebruikers om toestemming vragen. Als gebruikers toestemming geven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van hun gegevens hun verklaarde toestemming. Anders worden de met behulp van cookies verwerkte gegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (bijv. bij een zakelijke exploitatie van ons online-aanbod en verbetering van de bruikbaarheid ervan) of, indien dit gebeurt in het kader van de nakoming van onze contractuele verplichtingen, indien het gebruik van cookies noodzakelijk is voor de nakoming van onze contractuele verplichtingen. Voor welke doeleinden de cookies door ons worden verwerkt, verduidelijken wij in de loop van dit privacybeleid of in het kader van onze toestemmings- en verwerkingsprocedures.

Duur van de opslag: Met betrekking tot de opslagduur wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende soorten cookies:

 • Tijdelijke cookies (ook: sessiecookies): tijdelijke cookies worden uiterlijk verwijderd nadat een gebruiker een online-aanbod heeft verlaten en zijn eindapparaat (bijv. browser of mobiele applicatie) heeft afgesloten.
 • Permanente cookies: Permanente cookies blijven opgeslagen, ook nadat het eindapparaat is afgesloten. Zo kan bijvoorbeeld de inlogstatus worden opgeslagen of kan de voorkeursinhoud direct worden weergegeven wanneer de gebruiker een website opnieuw bezoekt. Evenzo kunnen gebruikersgegevens die met behulp van cookies zijn verzameld, worden gebruikt voor bereikmetingen. Tenzij wij gebruikers expliciete informatie verstrekken over het type en de opslagduur van cookies (bijv. als onderdeel van het verkrijgen van toestemming), moeten gebruikers ervan uitgaan dat cookies permanent zijn en dat de opslagperiode tot twee jaar kan oplopen.

General information on revocation and objection (opt-out): Gebruikers kunnen de toestemming die zij hebben gegeven te allen tijde intrekken en ook bezwaar aantekenen tegen de verwerking in overeenstemming met de wettelijke vereisten in Art. 21 DSGVO (nadere informatie over bezwaar wordt verstrekt als onderdeel van dit privacybeleid). Gebruikers kunnen hun bezwaar ook kenbaar maken door middel van de instellingen van hun browser.

Diensten voor bedrijven

Wij verwerken gegevens van onze contractuele en zakelijke partners, bijv. klanten en belangstellenden (samen "contractuele partners" genoemd) in het kader van contractuele en vergelijkbare rechtsbetrekkingen en daarmee samenhangende maatregelen en in het kader van de communicatie met contractuele partners (of precontractueel), bijv. om vragen te beantwoorden.

Wij verwerken deze gegevens om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen. Dit omvat met name de verplichtingen tot het leveren van de overeengekomen diensten, eventuele actualiseringsverplichtingen en rechtsmiddelen in geval van garantie en andere dienststoringen. Daarnaast verwerken wij de gegevens om onze rechten te beschermen en ten behoeve van administratieve taken in verband met deze verplichtingen en de organisatie van het bedrijf. Verder verwerken wij de gegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen in een goed en zakelijk beheer alsmede veiligheidsmaatregelen ter bescherming van onze contractuele partners en onze bedrijfsvoering tegen misbruik, bedreiging van hun gegevens, geheimen, informatie en rechten (bijv. voor het inschakelen van telecommunicatie-, transport- en andere ondersteunende diensten alsmede onderaannemers, banken, belasting- en juridische adviseurs, betalingsdienstaanbieders of belastingdiensten). In het kader van het toepasselijke recht geven wij de gegevens van contractuele partners alleen door aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de voornoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Contractuele partners zullen worden geïnformeerd over verdere vormen van verwerking, bijv. voor marketingdoeleinden, in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wij delen de contractuele partners mee welke gegevens nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden vóór of tijdens het verzamelen van de gegevens, bv. in onlineformulieren, door middel van speciale markeringen (bv. kleuren) of symbolen (bv. asterisken of dergelijke), of persoonlijk.

Wij wissen de gegevens na afloop van wettelijke garantie- en vergelijkbare verplichtingen, d.w.z. in de regel na 4 jaar, tenzij de gegevens in een klantenrekening zijn opgeslagen, bijv. zolang deze om wettelijke archiveringsredenen moeten worden bewaard (bijv. voor belastingdoeleinden in de regel 10 jaar). Gegevens die de contractpartner ons in het kader van een opdracht meedeelt, worden door ons overeenkomstig de opdrachtspecificaties gewist, in de regel na het einde van de opdracht.

Voor zover wij voor het verlenen van onze diensten gebruik maken van derde aanbieders of platforms, zijn de voorwaarden en kennisgevingen van gegevensbescherming van de respectieve derde aanbieders of platforms van toepassing in de relatie tussen de gebruikers en de aanbieders.

Economische analyses en marktonderzoek

Om zakelijke redenen en om markttrends, wensen van contractuele partners en gebruikers te kunnen identificeren, analyseren wij de gegevens die wij hebben over zakelijke transacties, contracten, aanvragen, enz., waarbij de groep betrokkenen contractuele partners, geïnteresseerden, klanten, bezoekers en gebruikers van ons online aanbod kan omvatten.
De analyses worden uitgevoerd met het oog op bedrijfsevaluaties, marketing en marktonderzoek (bijv. om klantgroepen met verschillende kenmerken vast te stellen). Daarbij kunnen wij, indien beschikbaar, rekening houden met de profielen van geregistreerde gebruikers samen met hun gegevens, bijv. over gebruikte diensten. De analyses dienen uitsluitend ons en worden niet extern bekendgemaakt, tenzij het gaat om anonieme analyses met samengevatte, d.w.z. geanonimiseerde waarden. Bovendien houden wij rekening met de privacy van de gebruikers en verwerken wij de gegevens voor analysedoeleinden zo pseudoniem mogelijk en, indien mogelijk, anoniem (bijv. als samengevatte gegevens).

Winkel en e-commerce

Wij verwerken de gegevens van onze klanten om hen in staat te stellen de geselecteerde producten, goederen en aanverwante diensten te selecteren, te kopen of te bestellen, alsook de betaling en levering of uitvoering ervan mogelijk te maken. Indien nodig voor de uitvoering van een bestelling, maken wij gebruik van dienstverleners, in het bijzonder post-, expeditie- en verzendbedrijven, om de levering of uitvoering aan onze klanten uit te voeren. Voor de verwerking van betalingstransacties maken wij gebruik van de diensten van banken en betalingsdienstaanbieders. De vereiste informatie wordt in het kader van de bestelling of vergelijkbare verwerving als zodanig aangeduid en omvat de informatie die nodig is voor de levering of terbeschikkingstelling en de facturering, alsmede contactgegevens, zodat eventueel overleg kan worden gepleegd.

Diensten van het agentschap

Wij verwerken de gegevens van onze klanten als onderdeel van onze contractuele diensten, die bijvoorbeeld conceptueel en strategisch advies, campagneplanning, software- en ontwerpontwikkeling/advies of onderhoud, implementatie van campagnes en processen, afhandeling, serverbeheer, gegevensanalyse/adviesdiensten en opleidingsdiensten kunnen omvatten.

Diensten voor onderwijs en opleiding

Wij verwerken de gegevens van deelnemers aan onze opleidings- en trainingsdiensten (uniform aangeduid als "cursisten") om hen onze trainingsdiensten te kunnen aanbieden. De in dit kader verwerkte gegevens, de aard, de omvang, het doel en de noodzaak van hun verwerking worden bepaald door de onderliggende contractuele en opleidingsrelatie. Tot de vormen van verwerking behoren ook de beoordeling en evaluatie van de prestaties van onze diensten en die van de docenten.

In het kader van onze activiteiten kunnen wij ook bijzondere categorieën gegevens verwerken, met name informatie over de gezondheid van stagiairs en studenten, alsmede gegevens waaruit de etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging blijkt. Daartoe verkrijgen wij, indien vereist, de uitdrukkelijke toestemming van de cursisten, en verwerken wij de bijzondere categorieën van gegevens alleen indien dat noodzakelijk is voor het verstrekken van de opleidingsdiensten, voor doeleinden van gezondheidszorg, sociale bescherming of de bescherming van vitale belangen van de cursisten.

Indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van ons contract, voor de bescherming van vitale belangen of vereist door de wet, of indien wij de toestemming hebben van de stagiairs, maken wij de gegevens van de stagiairs bekend of dragen wij deze over aan derden of agenten, zoals autoriteiten of op het gebied van IT, kantoor- of vergelijkbare diensten, in overeenstemming met de vereisten van het beroepsrecht.

 • Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd, klantencategorie); gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Klanten; potentiële klanten; zakelijke en contractuele partners; leerlingen/studenten/deelnemers.
 • Doeleinden van de verwerking: het verlenen van contractuele diensten en klantenservice; veiligheidsmaatregelen; contactverzoeken en communicatie; kantoor- en organisatieprocedures; het beheren en beantwoorden van verzoeken; conversiemeting (het meten van de doeltreffendheid van marketingactiviteiten); profielen met gebruikersgerelateerde informatie (het aanmaken van gebruikersprofielen).
 • Wettelijke gronden: uitvoering van de overeenkomst en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO); Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO); Wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 p. 1 lit. c. DSGVO).

Gebruik van onlineplatforms voor offerte- en verkoopdoeleinden

Wij bieden onze diensten aan op onlineplatforms die worden beheerd door andere dienstverleners. In dit verband zijn naast onze kennisgevingen inzake gegevensbescherming ook de kennisgevingen inzake gegevensbescherming van de respectieve platforms van toepassing. Dit geldt met name voor de uitvoering van het betalingsproces en de op de platforms gebruikte procedures voor bereikmeting en op interesses gebaseerde marketing.

 • Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd, klantencategorie); gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Datasubjecten: Klanten.
 • Doeleinden van de verwerking: het verlenen van contractuele diensten en klantenservice.
 • Wettelijke gronden: Uitvoering van het contract en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO); Rechtmatige belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere opmerkingen over verwerkingen, procedures en diensten:

 • Amazon: Online marktplaats voor e-commerce; dienstverlener: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à.r.l. en Amazon Media EU S.à.r.l., alle vier gevestigd te 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, en Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 München, Duitsland (tezamen "Amazon Europe"), moedermaatschappij: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; website: https://www.amazon.de/; privacybeleid: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay: Online marktplaats voor e-commerce; dienstverlener: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Zwitserland; website: https://www.ebay.de/; privacybeleid: https://www.ebay.de/help/policies/member-behavior-policies/datenschutzerklrung?id=4260.
 • Rakuten: Online marktplaats voor e-commerce; Dienstverlener: Rakuten Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg, Duitsland ; website: https://www.rakuten.de/; privacybeleid: https://www.rakuten.de/info/datenschutz.

Beschikbaarstelling van het online-aanbod en webhosting

Om ons online-aanbod veilig en efficiënt te kunnen aanbieden, maken wij gebruik van de diensten van een of meer webhostingproviders van wier servers (of door hen beheerde servers) het online-aanbod kan worden geraadpleegd. Voor deze doeleinden kunnen wij gebruik maken van infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, opslagruimte en databasediensten, alsmede van beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten.

De gegevens die in het kader van de terbeschikkingstelling van het hostingaanbod worden verwerkt, kunnen alle informatie omvatten die betrekking heeft op de gebruikers van ons online-aanbod en die in het kader van het gebruik en de communicatie wordt gegenereerd. Daartoe behoort regelmatig het IP-adres, dat nodig is om de inhoud van het online-aanbod aan browsers te kunnen leveren, en alle ingevoerde gegevens binnen ons online-aanbod of vanaf websites.

 • Soorten verwerkte gegevens: Gegevens over de inhoud (bv. gegevens die zijn ingevuld op onlineformulieren); Gebruiksgegevens (bv. bezochte webpagina's, interesse in inhoud, toegangstijden); Meta-/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: het aanbieden van ons online-aanbod en de gebruiksvriendelijkheid; het verlenen van contractuele diensten en klantenservice.
 • Rechtsgrondslag: Rechtmatige belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere opmerkingen over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 • Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden: wijzelf (of onze webhostingprovider) verzamelen gegevens over elke toegang tot de server (zogenaamde serverlogbestanden). De serverlogbestanden kunnen het adres en de naam van de opgeroepen webpagina's en bestanden bevatten, de datum en het tijdstip van de toegang, het volume van de overgedragen gegevens, de melding van een geslaagde toegang, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer-URL (de eerder bezochte pagina) en in de regel ook de IP-adressen en de aanvragende provider. De serverlogbestanden kunnen enerzijds voor veiligheidsdoeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld om overbelasting van de servers te voorkomen (met name in het geval van misbruikaanvallen, zogenaamde DDoS-aanvallen) en anderzijds om de bezetting van de servers en hun stabiliteit te garanderen; verwijdering van gegevens: Logbestandinformatie wordt maximaal 30 dagen bewaard en daarna gewist of geanonimiseerd. Gegevens die voor bewijsdoeleinden moeten worden bewaard, worden niet gewist totdat het incident definitief is opgehelderd.
 • Content Delivery Network: Wij maken gebruik van een "content delivery network" (CDN). Een CDN is een dienst waarmee de inhoud van een online-aanbod, in het bijzonder grote mediabestanden zoals afbeeldingen of programmascripts, sneller en veiliger kan worden geleverd met behulp van regionaal verspreide servers die via het internet met elkaar zijn verbonden.
 • WordPress.com: Hostingplatform voor blogs / websites; Dienstverlener: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, VS; Website: https://wordpress.com; Privacybeleid: https://automattic.com/de/privacy/; Overeenkomst inzake orderverwerking: afgesloten met provider: https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Blogs en publicatiemedia

Wij maken gebruik van blogs of vergelijkbare online communicatie- en publicatiemiddelen (hierna "publicatiemedium" genoemd). Gegevens van lezers worden ten behoeve van het publicatiemedium slechts in zoverre verwerkt als voor de presentatie en communicatie tussen auteurs en lezers of om veiligheidsredenen noodzakelijk is. Voor het overige verwijzen wij naar de informatie over de verwerking van bezoekers van ons publicatiemedium in het kader van deze mededeling over gegevensbescherming.

 • Soorten verwerkte gegevens: inventarisatiegegevens (bijv. namen, adressen); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bijv. gegevens in onlineformulieren); gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen); contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd, klantencategorie).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: contractuele dienstverlening en klantenservice; feedback (bijv. verzamelen van feedback via een online formulier); beschikbaarstelling van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid; veiligheidsmaatregelen; administratie en beantwoording van vragen.
 • Wettelijke gronden: uitvoering van de overeenkomst en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO); legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere opmerkingen over verwerkingen, procedures en diensten:

 • Commentaar en bijdragen: Wanneer gebruikers opmerkingen of andere bijdragen achterlaten, kunnen hun IP-adressen worden opgeslagen op basis van onze legitieme belangen. Dit gebeurt voor onze veiligheid in het geval dat iemand onwettige inhoud achterlaat in commentaren en posts (beledigingen, verboden politieke propaganda, enz.). In dat geval kunnen wij zelf vervolgd worden voor het commentaar of de post en zijn wij dus geïnteresseerd in de identiteit van de auteur. Bovendien behouden wij ons het recht voor om op basis van onze legitieme belangen de gegevens van gebruikers te verwerken met het oog op spamdetectie. Op dezelfde rechtsgrondslag behouden wij ons het recht voor om, in het geval van enquêtes, de IP-adressen van gebruikers op te slaan voor de duur ervan en cookies te gebruiken om meervoudige stemmen te voorkomen. De in het kader van commentaren en bijdragen verstrekte persoonlijke gegevens, eventuele contact- en website-informatie alsmede de inhoudelijke informatie worden door ons permanent opgeslagen, totdat de gebruiker hiertegen bezwaar maakt.
 • Ophalen van WordPress emoji's en smilies: Ophalen van WordPress emoji's en smilies - Binnen onze WordPress blog worden grafische emoji's (of smilies), d.w.z. kleine grafische bestanden die emoties uitdrukken, gebruikt ten behoeve van een efficiënte integratie van inhoudselementen, verkregen van externe servers. De providers van de servers verzamelen de IP-adressen van de gebruikers. Dit is nodig om de emoji-bestanden te kunnen doorsturen naar de browsers van de gebruikers; dienstverlener: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; website: https://automattic.com; privacybeleid: https://automattic.com/privacy.
 • Profielfoto's van Gravatar: Profielfoto's - Wij gebruiken de dienst Gravatar binnen ons online aanbod en vooral in de blog. Gravatar is een dienst waarbij gebruikers zich kunnen registreren en profielfoto's en hun e-mailadressen kunnen opslaan. Als gebruikers berichten of opmerkingen achterlaten op andere online aanwezigheden (vooral blogs) met het respectieve e-mailadres, kunnen hun profielfoto's worden weergegeven naast de berichten of opmerkingen. Hiertoe wordt het door gebruikers opgegeven e-mailadres in gecodeerde vorm aan Gravatar doorgegeven om te controleren of er een profiel voor het adres is opgeslagen. Dit is het enige doel van de overdracht van het e-mailadres. Het wordt niet voor andere doeleinden gebruikt, maar wordt naderhand verwijderd. Het gebruik van Gravatar is gebaseerd op onze legitieme belangen, aangezien wij Gravatar gebruiken om auteurs van berichten en commentaren de mogelijkheid te bieden hun berichten te personaliseren met een profielfoto. Door het weergeven van de afbeeldingen verkrijgt Gravatar het IP-adres van gebruikers, aangezien dit noodzakelijk is voor de communicatie tussen een browser en een onlinedienst. Als gebruikers niet willen dat een gebruikersafbeelding die is gekoppeld aan hun e-mailadres op Gravatar in de commentaren verschijnt, moeten zij een e-mailadres gebruiken dat niet in het bestand van Gravatar staat om commentaar te geven. We wijzen er ook op dat het ook mogelijk is om een anoniem e-mailadres of helemaal geen e-mailadres te gebruiken als gebruikers niet willen dat hun e-mailadres naar Gravatar wordt verzonden. Gebruikers kunnen de overdracht van gegevens volledig voorkomen door geen gebruik te maken van ons commentaarsysteem; dienstverlener: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, VS; website: https://automattic.com; privacybeleid: https://automattic.com/privacy.

Beheer van contacten en vragen

Wanneer contact met ons wordt opgenomen (bijv. via een contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media), alsmede in het kader van bestaande gebruikers- en zakenrelaties, worden de gegevens van de vragende personen verwerkt voor zover dat nodig is om aan de contactverzoeken en de eventueel gevraagde maatregelen te voldoen.

De beantwoording van contactverzoeken en het beheer van contact- en onderzoeksgegevens in het kader van contractuele of precontractuele relaties geschieden om onze contractuele verplichtingen na te komen of om te reageren op (pre)contractuele verzoeken en anderszins op basis van legitieme belangen bij de beantwoording van verzoeken en het onderhouden van gebruikers- of zakelijke relaties.

 • Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bv. namen, adressen); contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bv. gegevens in onlineformulieren).
 • Betrokkenen: Communicatiepartners.
 • Doeleinden van de verwerking: contactverzoeken en communicatie; levering van contractuele diensten en klantenservice.
 • Rechtsgrondslag: Uitvoering van het contract en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO); Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO); Wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 p. 1 lit. c. DSGVO).

Verdere opmerkingen over verwerkingen, procedures en diensten:

Contactformulier: Als gebruikers contact met ons opnemen via ons contactformulier, e-mail of andere communicatiekanalen, verwerken wij de in dit kader aan ons meegedeelde gegevens met het oog op de verwerking van het meegedeelde verzoek. Hiertoe verwerken wij persoonsgegevens in het kader van precontractuele en contractuele zakelijke relaties, voor zover dit noodzakelijk is voor de vervulling ervan, en voor het overige op basis van onze gerechtvaardigde belangen alsmede de belangen van de communicatiepartners bij de beantwoording van de verzoeken en onze wettelijke bewaarplichten.

Webanalyse, monitoring en optimalisatie

Web analytics (ook wel "bereikmeting" genoemd) wordt gebruikt om de bezoekersstroom van ons online aanbod te evalueren en kan gedrag, interesses of demografische informatie over bezoekers, zoals leeftijd of geslacht, als pseudonieme waarden bevatten. Met behulp van bereikanalyse kunnen wij bijvoorbeeld herkennen op welk tijdstip ons online-aanbod of de functies of inhoud daarvan het vaakst worden gebruikt of tot hergebruik uitnodigen. Evenzo kunnen wij begrijpen welke gebieden moeten worden geoptimaliseerd.

Naast web analytics kunnen wij ook gebruik maken van testprocedures, bijvoorbeeld om verschillende versies van ons online aanbod of de onderdelen daarvan te testen en te optimaliseren.

Tenzij hieronder anders vermeld, kunnen voor deze doeleinden profielen, d.w.z. gegevens die zijn samengevat voor een gebruiksproces, worden aangemaakt en kan informatie in een browser, of in een eindapparaat, worden opgeslagen en daaruit worden afgelezen. De verzamelde informatie omvat met name bezochte websites en daar gebruikte elementen, alsmede technische informatie zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden. Indien gebruikers ermee hebben ingestemd dat hun locatiegegevens door ons of door de aanbieders van de door ons gebruikte diensten worden verzameld, kunnen ook locatiegegevens worden verwerkt.

De IP-adressen van de gebruikers worden ook opgeslagen. Wij maken echter gebruik van een IP-maskeerprocedure (d.w.z. pseudonimisering door het IP-adres in te korten) om de gebruikers te beschermen. Over het algemeen worden in het kader van webanalyse, A/B-tests en optimalisatie geen duidelijke gegevens van de gebruikers (zoals e-mailadressen of namen) opgeslagen, maar pseudoniemen. Dit betekent dat wij, evenals de leveranciers van de gebruikte software, de werkelijke identiteit van de gebruikers niet kennen, maar alleen de informatie die in hun profielen is opgeslagen voor de doeleinden van de respectieve procedures.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Indien wij gebruikers om toestemming vragen om gebruik te maken van de derde aanbieders, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming. Anders worden de gegevens van de gebruikers verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij efficiënte, economische en ontvangersvriendelijke diensten). In dit verband verwijzen wij u ook naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: bereikmeting (bv. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers); profielen met gebruikersgerelateerde informatie (opstellen van gebruikersprofielen).
 • Veiligheidsmaatregelen: IP-masking (pseudonimisering van het IP-adres).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO); Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere opmerkingen over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 • Google Analytics: web analytics, bereikmeting en meting van gebruikersstromen; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Verdere informatie: Soorten verwerking en verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Voorwaarden voor gegevensverwerking voor advertentieproducten van Google en modelcontractbepalingen voor de doorgifte van gegevens naar derde landen: https://business.safety.google/adsprocessorterms.

Online marketing

Wij verwerken persoonsgegevens voor online-marketingdoeleinden, waaronder met name de marketing van advertentieruimte of het tonen van promotionele en andere inhoud (gezamenlijk "inhoud") op basis van potentiële gebruikersinteresses en het meten van de effectiviteit ervan.

Voor deze doeleinden worden zogeheten gebruikersprofielen aangemaakt en in een bestand opgeslagen (zogeheten "cookie") of worden soortgelijke procedures gebruikt, waarmee de voor de presentatie van de voornoemde inhoud relevante informatie over de gebruiker wordt opgeslagen. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit de bekeken inhoud, bezochte websites, gebruikte onlinenetwerken, maar ook communicatiepartners en technische informatie, zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden en gebruikte functies. Indien gebruikers toestemming hebben gegeven voor het verzamelen van hun locatiegegevens, kunnen ook deze worden verwerkt.

De IP-adressen van gebruikers worden ook opgeslagen. Wij maken echter gebruik van beschikbare IP-maskeerprocedures (d.w.z. pseudonimisering door het IP-adres af te korten) om gebruikers te beschermen. In het algemeen worden in het kader van het online-marketingproces geen duidelijke gebruikersgegevens (zoals e-mailadressen of namen) opgeslagen, maar pseudoniemen. Dit betekent dat wij, evenals de aanbieders van de online-marketingprocedures, de werkelijke identiteit van de gebruikers niet kennen, maar alleen de informatie die in hun profielen is opgeslagen.

De informatie in de profielen wordt gewoonlijk opgeslagen in de cookies of door middel van soortgelijke procedures. Deze cookies kunnen later in het algemeen op andere websites die gebruik maken van dezelfde online-marketingprocedure worden gelezen en geanalyseerd ten behoeve van de weergave van inhoud, alsmede aangevuld met verdere gegevens en opgeslagen op de server van de aanbieder van de online-marketingprocedure.

Bij wijze van uitzondering kunnen duidelijke gegevens aan de profielen worden toegekend. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de gebruikers lid zijn van een sociaal netwerk waarvan wij de online-marketingprocedure gebruiken en het netwerk de profielen van de gebruikers met de voornoemde gegevens verbindt. Wij wijzen erop dat gebruikers aanvullende afspraken kunnen maken met de aanbieders, bijvoorbeeld door toestemming te geven als onderdeel van het registratieproces.

In principe krijgen wij alleen toegang tot samengevatte informatie over het succes van onze advertenties. In het kader van zogenaamde conversiemetingen kunnen wij echter nagaan welke van onze online marketingprocessen hebben geleid tot een zogenaamde conversie, d.w.z. bijvoorbeeld tot het sluiten van een contract met ons. De conversiemeting wordt uitsluitend gebruikt om het succes van onze marketingmaatregelen te analyseren.

Tenzij anders vermeld, vragen wij u ervan uit te gaan dat de gebruikte cookies gedurende twee jaar worden bewaard.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: indien wij gebruikers om toestemming vragen om gebruik te maken van derde aanbieders, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming. Voor het overige worden de gegevens van de gebruikers verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij een efficiënte, zuinige en voor de ontvanger vriendelijke dienstverlening). In dit verband verwijzen wij u ook naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: remarketing; targeting (het bepalen van doelgroepen die relevant zijn voor marketingdoeleinden of het anderszins produceren van inhoud); marketing; profilering met gebruikersgerelateerde informatie (het opstellen van gebruikersprofielen); conversiemeting (het meten van de doeltreffendheid van marketingmaatregelen).
 • Veiligheidsmaatregelen: IP-masking (pseudonimisering van het IP-adres).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO); Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).
 • Mogelijkheid van bezwaar (opt-out): Wij verwijzen naar de mededelingen inzake gegevensbescherming van de respectieve aanbieders en de aan de aanbieders geboden bezwaarmogelijkheden (de zogenaamde "opt-out"). Indien geen uitdrukkelijke opt-outmogelijkheid is aangegeven, hebt u de mogelijkheid om cookies in uw browserinstellingen uit te schakelen. Hierdoor kunnen echter functies van ons online-aanbod worden beperkt. Wij bevelen daarom de volgende aanvullende opt-out-opties aan, die in het overzicht voor de respectieve gebieden worden aangeboden: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) VS: https://www.aboutads.info/choices. d) Gebiedsoverschrijdend: https://optout.aboutads.info.

Nadere informatie over verwerking, procedures en diensten:

 • Google Ad Manager: gebruiken wij het "Google Marketing Platform" (en diensten zoals "Google Ad Manager") om advertenties te plaatsen op het Google advertentienetwerk (bijv. in zoekresultaten, in video's, op webpagina's, etc.). Het Google Marketing Platform wordt gekenmerkt door het feit dat advertenties in real time worden weergegeven op basis van veronderstelde interesses van de gebruiker. Dit stelt ons in staat om advertenties voor en binnen ons online aanbod op een meer gerichte manier weer te geven om gebruikers alleen advertenties te presenteren die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij of zij geïnteresseerd was op andere online aanbiedingen, wordt dit "remarketing" genoemd; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Verdere informatie: Soorten verwerking en verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Gegevensverwerkingsvoorwaarden voor Google-reclameproducten: Informatie over diensten Gegevensverwerkingsvoorwaarden tussen voor de verwerking verantwoordelijken en modelcontractbepalingen voor de doorgifte van gegevens naar derde landen: https://business.safety.google/adscontrollerterms; Wanneer Google optreedt als verwerker, gegevensverwerkingsvoorwaarden voor Google-reclameproducten en modelcontractbepalingen voor de doorgifte van gegevens naar derde landen: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Google Ads en conversiemeting: wij gebruiken de online marketingmethode "Google Ads" om advertenties in het advertentienetwerk van Google te plaatsen (bijv. in zoekresultaten, in video's, op webpagina's, enz.), zodat deze worden weergegeven aan gebruikers die vermoedelijk belangstelling hebben voor de advertenties (de zogenaamde "conversie"). Bovendien meten wij de conversie van de advertenties. Wij vernemen echter alleen het anonieme totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina die is gemarkeerd met een zogenaamde "conversion tracking tag". Wij ontvangen zelf echter geen informatie waarmee gebruikers kunnen worden geïdentificeerd; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Verdere informatie: Soorten verwerking en verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Advertising Products Voorwaarden voor gegevensverwerking: Informatie over diensten Gegevensverwerkingsvoorwaarden tussen voor de verwerking verantwoordelijken en modelcontractbepalingen voor de doorgifte van gegevens naar derde landen: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense met gepersonaliseerde advertenties: Wij maken gebruik van de Google Adsense dienst met gepersonaliseerde advertenties, met behulp waarvan advertenties worden weergegeven binnen ons online aanbod en wij een vergoeding ontvangen voor hun weergave of ander gebruik; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Verdere informatie: Soorten verwerking en verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Advertising Products: Informatie over diensten Voorwaarden voor gegevensverwerking tussen voor de verwerking verantwoordelijken en standaardcontractbepalingen voor de doorgifte van gegevens naar derde landen: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense met niet-gepersonaliseerde advertenties: Wij maken gebruik van de Google Adsense dienst met niet gepersonaliseerde advertenties, met behulp waarvan advertenties worden weergegeven binnen ons online aanbod en wij een vergoeding ontvangen voor hun weergave of ander gebruik; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Verdere informatie: Soorten verwerking en verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Gegevensbeschermingsvoorwaarden van Google Ads en standaardcontractbepalingen voor gegevensoverdracht naar derde landen: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Targeting met Google Analytics: Wij gebruiken Google Analytics om de binnen advertentiediensten van Google en zijn partners geplaatste advertenties alleen aan gebruikers te tonen die ook belangstelling voor ons online-aanbod hebben getoond of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses voor bepaalde onderwerpen of producten die op basis van de bezochte websites worden bepaald), die wij aan Google doorgeven (zogenaamde "Remarketing Audiences" of "Google Analytics Audiences"). Met behulp van Remarketing Audiences willen wij er ook voor zorgen dat onze advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://marketingplatform.google.com; Rechtsgrondslag: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Overeenkomst inzake orderverwerking: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Verdere informatie: Soorten verwerking en verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Voorwaarden voor gegevensverwerking voor advertentieproducten van Google en modelcontractbepalingen voor de doorgifte van gegevens naar derde landen: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Microsoft Reclame: remarketing / conversiemeting; Dienstverlener: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS; Website: https://about.ads.microsoft.com/; Privacybeleid: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement; Opt-out: https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

Affiliate programma's en affiliate links

In ons online aanbod nemen wij zogenaamde affiliate-links of andere verwijzingen (die bijvoorbeeld zoekmaskers, widgets of kortingscodes kunnen bevatten) op naar de aanbiedingen en diensten van derde aanbieders (gezamenlijk aangeduid als "affiliate-links"). Indien gebruikers de Affiliatelinks volgen of vervolgens gebruik maken van de aanbiedingen, kunnen wij een commissie of andere voordelen van deze derden ontvangen (gezamenlijk "Commissie" genoemd).

Om te kunnen nagaan of gebruikers hebben geprofiteerd van de aanbiedingen van een door ons gebruikte affiliate-link, is het noodzakelijk dat de betreffende derde aanbieders vernemen dat de gebruikers een binnen ons online-aanbod gebruikte affiliate-link hebben gevolgd. De toewijzing van de affiliate-links aan de desbetreffende zakelijke transacties of aan andere acties (bijv. aankopen) dient uitsluitend voor de provisieboekhouding en wordt geannuleerd zodra dit niet meer nodig is voor dit doel.

Met het oog op de bovengenoemde toewijzing van de affiliate-links kunnen de affiliate-links worden aangevuld met bepaalde waarden die deel uitmaken van de link of elders kunnen worden opgeslagen, bijvoorbeeld in een cookie. De waarden kunnen met name bestaan uit de bronwebsite (referrer), het tijdstip, een online-identificatie van de exploitant van de website waarop de affiliatelink zich bevond, een online-identificatie van de desbetreffende aanbieding, het gebruikte type link, het type aanbieding en een online-identificatie van de gebruiker.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: indien wij gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van externe dienstverleners, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming. Voorts kan het gebruik ervan een onderdeel zijn van onze (pre)contractuele dienstverlening, voor zover het gebruik van de derde aanbieders in dit kader is overeengekomen. Voor het overige worden de gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij een efficiënte, zuinige en voor de ontvanger vriendelijke dienstverlening). In dit verband verwijzen wij u ook naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Soorten verwerkte gegevens: contractgegevens (bv. onderwerp van contract, looptijd, klantencategorie); gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta-/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen); inventarisgegevens (bv. namen, adressen); betalingsgegevens (bv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten); klanten.
 • Doeleinden van de verwerking: het volgen van filialen; het verlenen van contractuele diensten en klantenservice.
 • Wettelijke gronden: toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO); uitvoering van de overeenkomst en precontractuele verzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO); gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere opmerkingen over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 • Amazon Affiliate Programma: affiliate partnerprogramma (Amazon en het Amazon-logo zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of een van haar affiliates); Service Provider: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à.r.l. en Amazon Media EU S.à.r.l., alle vier gevestigd te 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, en Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 München, Duitsland (gezamenlijk, "Amazon Europe"); moedermaatschappij: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; website: https://www.amazon.de; privacybeleid: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay Partner Netwerk: Affiliate marketing partnerprogramma; dienstverlener: eBay Partner Network, Inc, 2145 Hamilton Ave, San Jose, CA 95125, USA; website: https://partnernetwork.ebay.de; privacybeleid: https://partnernetwork.ebay.de/legal#privacy-policy.

Klantbeoordelingen en beoordelingsprocedures

Wij nemen deel aan beoordelings- en ratingprocessen om onze diensten te evalueren, te optimaliseren en te promoten. Als gebruikers ons beoordelen of anderszins feedback geven via de deelnemende beoordelingsplatforms of -procedures, zijn ook de algemene bedrijfs- of gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaringen van de aanbieders van toepassing. In de regel vereist de beoordeling ook registratie bij de respectieve aanbieders.

Om er zeker van te zijn dat de personen die een rating geven daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van onze diensten, geven wij de hiervoor vereiste gegevens met toestemming van de klant door aan het betreffende ratingplatform met betrekking tot de klant en de gebruikte dienst (o.a. naam, e-mailadres en ordernummer of artikelnummer). Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de authenticiteit van de gebruiker te verifiëren.

 • Soorten verwerkte gegevens: contractgegevens (bv. onderwerp van het contract, looptijd, klantencategorie); gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta-/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Klanten; gebruikers (bv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: feedback (bv. verzamelen van feedback via een online formulier); marketing.
 • Wettelijke gronden: toestemming (art. 6 par. 1 p. 1 lit. a. DSGVO); rechtmatige belangen (art. 6 par. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere opmerkingen over verwerkingen, procedures en diensten:

Rating widget: integreren wij zogenaamde "rating widgets" in ons online aanbod. Een widget is een functioneel en inhoudelijk element dat in ons online-aanbod is geïntegreerd en dat veranderlijke informatie weergeeft. Het kan bijvoorbeeld worden weergegeven in de vorm van een zegel of vergelijkbaar element, soms ook "badge" genoemd. In dit geval wordt de betreffende inhoud van de widget binnen ons online-aanbod weergegeven, maar op dat moment opgehaald van de servers van de betreffende widget-aanbieder. Alleen op deze manier kan altijd de actuele inhoud, in het bijzonder de actuele beoordeling, worden getoond. Hiervoor moet een dataverbinding tot stand worden gebracht van de binnen ons online-aanbod opgeroepen website met de server van de widget-aanbieder en ontvangt de widget-aanbieder bepaalde technische gegevens (toegangsgegevens, inclusief IP-adres), die nodig zijn om de inhoud van de widget aan de browser van de gebruiker te kunnen leveren. Bovendien ontvangt de widget-aanbieder informatie dat gebruikers ons online-aanbod hebben bezocht. Deze informatie kan worden opgeslagen in een cookie en door de widget-aanbieder worden gebruikt om vast te stellen welke online-aanbiedingen die deelnemen aan het evaluatieproces, door de gebruiker zijn bezocht. De informatie kan worden opgeslagen in een gebruikersprofiel en worden gebruikt voor reclame- of marktonderzoeksdoeleinden.

Aanwezigheid in sociale netwerken (sociale media)

Wij onderhouden online aanwezigheden binnen sociale netwerken en verwerken in dat kader gebruikersgegevens om te communiceren met gebruikers die daar actief zijn of om informatie over ons aan te bieden.

Wij wijzen erop dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan risico's inhouden voor de gebruikers, omdat het bijvoorbeeld moeilijker kan zijn om de rechten van de gebruikers te doen gelden.

Voorts worden gebruikersgegevens gewoonlijk binnen sociale netwerken verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Zo kunnen bijvoorbeeld gebruiksprofielen worden opgesteld op basis van het gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruikers. De gebruiksprofielen kunnen op hun beurt bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de netwerken advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden op de computers van de gebruikers gewoonlijk cookies opgeslagen, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Bovendien kunnen in de gebruiksprofielen ook gegevens worden opgeslagen die onafhankelijk zijn van de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt (vooral als de gebruikers lid zijn van de respectieve platforms en daarop zijn ingelogd).

Voor een gedetailleerde presentatie van de respectieve vormen van verwerking en de mogelijkheden om bezwaar te maken (opt-out), verwijzen wij naar de privacyverklaringen en de informatie die door de exploitanten van de respectieve netwerken wordt verstrekt.

Wat verzoeken om informatie en de uitoefening van de rechten van de betrokkene betreft, wijzen wij er voorts op dat deze het best bij de aanbieders kunnen worden uitgeoefend. Alleen de aanbieders hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen direct passende maatregelen nemen en informatie verstrekken. Mocht u toch nog hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

 • Soorten verwerkte gegevens: contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bv. gegevens die zijn ingevuld op onlineformulieren); gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta-/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: contactverzoeken en communicatie; feedback (bv. verzamelen van feedback via een online formulier); marketing.
 • Rechtsgrondslag: Rechtmatige belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Plugins en ingebedde functies en inhoud

Wij integreren in ons online aanbod functionele en inhoudelijke elementen, die wij van de servers van hun respectievelijke aanbieders (hierna "derde aanbieders" genoemd) betrekken. Dit kunnen bijvoorbeeld afbeeldingen, video's of stadsplattegronden zijn (hierna uniform aangeduid als "inhoud").

De integratie vereist altijd dat de derde aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker verwerken, aangezien zij zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser van de gebruiker zouden kunnen sturen. Het IP-adres is dus vereist voor de weergave van deze inhoud of functionaliteit. Wij streven ernaar om alleen dergelijke inhoud te gebruiken waarvan de respectievelijke aanbieders het IP-adres alleen gebruiken voor de levering van de inhoud. Externe aanbieders kunnen ook zogenaamde pixel tags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als "web beacons") gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De "pixel tags" kunnen worden gebruikt om informatie te analyseren, zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder meer technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, het tijdstip van het bezoek en andere informatie over het gebruik van ons online-aanbod, en kan ook worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

Opmerkingen over de rechtsgrondslag: Indien wij gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van derde aanbieders, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming. Voor het overige worden de gegevens van de gebruikers verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij een efficiënte, economische en voor de ontvanger vriendelijke dienstverlening). In dit verband verwijzen wij u ook naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta-/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen); inventarisgegevens (bv. namen, adressen); contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bv. vermeldingen in onlineformulieren).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: beschikbaarstelling van ons online-aanbod en gebruiksvriendelijkheid; levering van contractuele diensten en klantenservice; profielen met gebruikersgerelateerde informatie (opstellen van gebruikersprofielen); marketing.
 • Wettelijke grondslagen: toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO); uitvoering van de overeenkomst en precontractuele verzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO); gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere opmerkingen over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 • Integratie van software van derden, scripts of frameworks (bv. jQuery): integreren wij software in ons online-aanbod die wij van servers van andere aanbieders halen (bijv. functiebibliotheken die wij gebruiken voor de presentatie of de gebruiksvriendelijkheid van ons online-aanbod). Daarbij verzamelen de betreffende aanbieders het IP-adres van de gebruiker en kunnen dit verwerken voor het doorsturen van de software naar de browser van de gebruiker en voor veiligheidsdoeleinden, alsmede voor de evaluatie en optimalisatie van hun aanbod. - Wij integreren software in ons online-aanbod die wij van servers van andere aanbieders halen (bijv. functiebibliotheken die wij gebruiken voor de weergave of de gebruiksvriendelijkheid van ons online-aanbod). Daarbij verzamelen de betreffende aanbieders het IP-adres van de gebruikers en kunnen dit verwerken voor het doorsturen van de software naar de browser van de gebruikers en voor veiligheidsdoeleinden, alsmede voor het evalueren en optimaliseren van hun aanbod.
 • Font Awesome: Weergave van lettertypen en symbolen; dienstverlener: Fonticons, Inc. , 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA; Website: https://fontawesome.com/; Privacybeleid: https://fontawesome.com/privacy.
 • Google Lettertypen: Wij integreren de lettertypes ("Google Fonts") van de aanbieder Google, waarbij de gegevens van de gebruiker uitsluitend worden gebruikt voor de weergave van de lettertypes in de browser van de gebruiker. De integratie is gebaseerd op onze legitieme belangen bij een technisch veilig, onderhoudsvrij en efficiënt gebruik van lettertypes, hun uniforme presentatie en rekening houdend met mogelijke licentiebeperkingen voor hun integratie; dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; website: https://fonts.google.com/; privacybeleid: https://policies.google.com/privacy.
 • Twitter plugins en inhoud: Twitter-plugins en -knoppen - Dit kunnen bijvoorbeeld inhoud zijn zoals afbeeldingen, video's of tekst en knoppen waarmee gebruikers inhoud van dit online-aanbod binnen Twitter kunnen delen; Dienstverlener: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Ierland, Moedermaatschappij: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; website: https://twitter.com/de; privacybeleid: https://twitter.com/privacy, (instellingen: https://twitter.com/personalization).
 • YouTube video's: Video-inhoud; dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; Moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://www.youtube.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Opt-out: Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Instellingen voor weergave van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • YouTube video's: Video-inhoud; YouTube-video's worden via een speciaal domein (herkenbaar aan de component "youtube-nocookie") geïntegreerd in de zogenaamde "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus", waarbij geen cookies over gebruikersactiviteiten worden verzameld om de videoweergave te personaliseren. Desondanks kan informatie over de interactie van de gebruiker met de video (bijv. het onthouden van het laatste afspeelpunt) worden opgeslagen; dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; website: https://www.youtube.com; privacybeleid: https://policies.google.com/privacy.
 • Vimeo: video-inhoud; dienstverlener: Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Website: https://vimeo.com; Privacybeleid: https://vimeo.com/privacy; Opt-Out: Wij wijzen erop dat Vimeo gebruik kan maken van Google Analytics en verwijzen naar het Privacybeleid (https://policies.google.com/privacy) alsmede de opt-out mogelijkheden voor Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) of de instellingen van Google voor het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden (https://adssettings.google.com/).

Hulpmiddelen voor beheer, organisatie en ondersteuning

Wij maken gebruik van diensten, platforms en software van andere aanbieders (hierna te noemen "Derden Leveranciers") voor het organiseren, beheren, plannen en leveren van onze diensten. Bij de selectie van derde aanbieders en hun diensten nemen wij de wettelijke voorschriften in acht.

In dit verband kunnen persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen op de servers van de derde aanbieders. Het kan hierbij gaan om verschillende gegevens die wij verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid. Deze gegevens kunnen met name bestaan uit stam- en contactgegevens van gebruikers, gegevens over transacties, contracten, andere processen en de inhoud daarvan.

Als gebruikers in het kader van communicatie, zakelijke of andere relaties met ons worden doorverwezen naar de externe aanbieders of hun software of platforms, kunnen de externe aanbieders gebruiksgegevens en metagegevens verwerken voor beveiligingsdoeleinden, serviceoptimalisatie of marketingdoeleinden. Wij verzoeken u daarom de gegevensbeschermingsverklaringen van de betreffende externe aanbieders in acht te nemen.

Opmerkingen over de rechtsgrondslag: Indien wij gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van de externe dienstverleners, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming. Bovendien kan het gebruik ervan een onderdeel zijn van onze (pre)contractuele dienstverlening, voor zover het gebruik van de derde aanbieders in dit kader is overeengekomen. Voor het overige worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij een efficiënte, zuinige en voor de ontvanger vriendelijke dienstverlening). In dit verband verwijzen wij u ook naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bijv. gegevens in onlineformulieren); gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden); meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Communicatiepartners; gebruikers (bv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Wettelijke gronden: toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO); uitvoering van de overeenkomst en precontractuele verzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO); gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere opmerkingen over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 • Andere dienstverleners

Wijziging en bijwerking van het privacybeleid

Wij verzoeken u om regelmatig kennis te nemen van de inhoud van onze privacyverklaring. Wij passen de privacyverklaring aan zodra de wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. Wij zullen u informeren zodra de wijzigingen een daad van medewerking van uw kant (bijv. toestemming) of een andere individuele kennisgeving vereisen.

Voor zover wij in deze gegevensbeschermingsverklaring adressen en contactgegevens van bedrijven en organisaties verstrekken, verzoeken wij u er rekening mee te houden dat de adressen in de loop der tijd kunnen veranderen en verzoeken wij u de informatie te controleren voordat u contact met ons opneemt.

Rechten van de betrokkenen

Als betrokkene heeft u verschillende rechten op grond van de GDPR, die met name voortvloeien uit de artikelen 15 tot en met 21 van de GDPR:

 • Recht van verzet: u heeft het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van Art. 6(1)(e) of (f) DSGVO; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.
 • Recht om toestemming in te trekken: U hebt het recht om een gegeven toestemming op elk moment in te trekken.
 • Recht op informatie: u hebt het recht te verzoeken om bevestiging of de gegevens in kwestie worden verwerkt en om informatie over deze gegevens, alsmede om nadere informatie en een kopie van de gegevens, overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
 • Recht op rectificatie: u hebt het recht om, overeenkomstig de wet, te verzoeken dat uw gegevens worden aangevuld of dat onjuiste gegevens betreffende u worden gecorrigeerd.
 • Recht op wissing en beperking van de verwerking: Overeenkomstig de wettelijke voorschriften hebt u het recht te eisen dat de u betreffende gegevens onverwijld worden gewist, of anders, overeenkomstig de wettelijke voorschriften, te eisen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om uw gegevens, die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat overeenkomstig de wettelijke voorschriften, of om te eisen dat ze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke partij.
 • Klacht bij toezichthoudende autoriteit: onverminderd elk ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk heeft, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de vereisten van de GDPR.

Definities

In dit gedeelte vindt u een overzicht van de termen die in dit privacybeleid worden gebruikt. Veel van de termen zijn ontleend aan de wet en hoofdzakelijk gedefinieerd in artikel 4 van de GDPR. De wettelijke definities zijn bindend. De volgende uitleg is daarentegen vooral bedoeld om het begrip te bevorderen. De termen zijn alfabetisch gerangschikt.

 • Affiliate tracking: In het kader van affiliate-tracking worden links geregistreerd waarmee de koppelende websites gebruikers doorverwijzen naar websites met product- of andere aanbiedingen. De exploitanten van de desbetreffende koppelingswebsites kunnen een provisie ontvangen wanneer gebruikers deze zogenaamde affiliate-links volgen en vervolgens van de aanbiedingen gebruikmaken (bijv. goederen kopen of diensten gebruiken). Daartoe is het voor de aanbieders noodzakelijk om te kunnen nagaan of gebruikers die in bepaalde aanbiedingen geïnteresseerd zijn, vervolgens op instigatie van de affiliate-links daarvan gebruik maken. Daarom is het voor de functionaliteit van affiliate-links noodzakelijk dat deze worden aangevuld met bepaalde waarden die deel gaan uitmaken van de link of elders worden opgeslagen, bijv. in een cookie. De waarden omvatten met name de bronwebsite (referrer), het tijdstip, een online-identificatie van de exploitant van de website waarop de affiliate-link zich bevond, een online-identificatie van het desbetreffende aanbod, een online-identificatie van de gebruiker, alsmede tracking-specifieke waarden, zoals bijvoorbeeld reclamemedia-ID, affiliate-ID en categoriseringen.
 • Conversie meting: Conversiemeting (ook wel "visit action evaluation" genoemd) is een methode die wordt gebruikt om de doeltreffendheid van marketingmaatregelen te bepalen. Dit wordt meestal gedaan door een cookie op te slaan op de apparaten van gebruikers binnen de websites waar de marketingacties plaatsvinden en deze vervolgens weer op te halen op de doelwebsite. Zo kunnen wij bijvoorbeeld nagaan of de advertenties die wij op andere websites hebben geplaatst, succesvol zijn geweest.
 • Persoonsgegevens: "Persoonsgegevens": iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel (bijv. een cookie) of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 • Profielen met informatie over de gebruiker: De verwerking van "profielen met gebruikersgerelateerde informatie", kortweg "profielen", omvat elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat dergelijke persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten in verband met een natuurlijke persoon te analyseren, te evalueren of te voorspellen (afhankelijk van het soort profilering kan het gaan om verschillende gegevens betreffende demografie, gedrag en interesses, zoals interactie met websites en de inhoud ervan, enz. Cookies en web beacons worden vaak gebruikt voor profileringsdoeleinden.
 • Reikwijdte meting: Bereikmeting (ook bekend als webanalyse) wordt gebruikt om de bezoekersstroom van een online-aanbod te evalueren en kan ook het gedrag of de belangstelling van bezoekers voor bepaalde informatie, zoals website-inhoud, omvatten. Met behulp van bereikanalyse kunnen website-eigenaren bijvoorbeeld zien op welk tijdstip bezoekers hun website bezoeken en in welke inhoud zij geïnteresseerd zijn. Zo kunnen zij bijvoorbeeld de inhoud van de website beter afstemmen op de behoeften van hun bezoekers. Voor de analyse van het bereik worden vaak pseudonieme cookies en web beacons gebruikt om terugkerende bezoekers te herkennen en zo preciezere analyses van het gebruik van een online aanbod te verkrijgen.
 • Remarketing: Van "remarketing" of "retargeting" is sprake wanneer, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, wordt genoteerd in welke producten een gebruiker op een website geïnteresseerd was, om de gebruiker op andere websites, bijvoorbeeld in advertenties, aan deze producten te herinneren.
 • Controller: "voor de verwerking verantwoordelijke": de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • Verwerking: Onder "verwerking" wordt verstaan: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés. De term is ruim en omvat vrijwel elke behandeling van gegevens, of het nu gaat om het verzamelen, evalueren, opslaan, doorgeven of wissen ervan.
 • Doelgroepvorming: Van doelgroepvorming (of "custom audiences") is sprake wanneer doelgroepen worden bepaald voor reclamedoeleinden, bijvoorbeeld voor het tonen van advertenties. Zo kan bijvoorbeeld op basis van de belangstelling van een gebruiker voor bepaalde producten of onderwerpen op het internet worden geconcludeerd dat deze gebruiker geïnteresseerd is in advertenties voor soortgelijke producten of de onlinewinkel waar de gebruiker de producten heeft bekeken. Op zijn beurt spreekt men van "lookalike audiences" (of soortgelijke doelgroepen) wanneer de geschikt geachte inhoud wordt getoond aan gebruikers van wie het profiel of de interesses vermoedelijk overeenstemmen met de gebruikers voor wie de profielen werden gevormd. Cookies en web beacons worden over het algemeen gebruikt voor het creëren van Custom Audiences en Lookalike Audiences.

Duitse versie gemaakt met "Datenschutz-Generator.de" - Hartelijk dank! RA Dr.Schwenke